امیرم

آی بانو  آی بانو بانو بانو 

10 plays

پرنیان شفق

شهیدان تیر

Hichkas [www.RSpersian.com] - Nefrat (Remix) [www.RSpersian.com]

 نفرت  ( ریمیکس ) - هیچکس 

10 plays

به قلم به زمین به زمان
که زمان گذشته از آن
که تو بشکنی به ستم قلم
که قلم چو آب روان 
گذرد ز قید و بند مرزهای جهان

نه سکوت دخمه ها ، نه سموم زخمه ها
دگر ندارد آن توان که کهنه را به جای نو
به ذهن نو گرای ما
پر کند
به قلب روشن و امیدوار ما

مباد روزگارتان دراز
که از فشار ظلمتان 
چه رخنه ها ز فتنه ها
که در دیار خسته جان ما
فتاده از روال کج مدارتان

در آرزوی صبح روشنی
من این امید و شوق را 
به عشق گنجیان بی شمار بسته ام
به راه اعتدال ملتی 
که پیش می رود
هماره پیش می رود

به نام نامی قلم،
به نام نامی سخن،
به نام نامی زمان
هماره پیش می رود
به سوی شهر آشتی


همه جای دنیا همینطوره

همه جای دنیا همینطوره


همه جای دنیا همینطوره

همه جای دنیا همینطوره